3745 Platynota rostrana, Omnivorous Platynota Moth

3745 Platynota rostrana

Omnivorous Platynota Moth, Broadmoor Terrace, Shreveport, Caddo Parish, LA, March 9, 2013.