1162 Blastobasis glandulella, Acorn Moth

1162 Blastobasis glandulella

Acorn Moth.  Highland Area, Shreveport, Caddo Parish, LA, March 15, 2013.  Photo by Rosemary Seidler.